XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX500 v2.0.0 - Dashboard v2.3.5  /  Service uptime: 54 days 04:13:30
Modules ACDQ are linked to XLX028
Module B is linked to XLX870 B
DMR TG-5050 is linked to Module G
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX870 02.06.2018 02:12 18 days 20:26:17 s XLX B *.*.234.95
2 XLX028 17.06.2018 04:42 3 days 17:55:28 s XLX ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.63.79
xlx500@vk2hk.com